Wedstrijd: hoeveel knikkers zitten er in deze pot?

Wedstrijd: hoeveel knikkers zitten er in deze pot?

Tijdens de Week van de Kringwinkel kan je in Kringwinkel deelnemen aan een wedstrijd. Als jij kan raden hoeveel knikkers er in deze pot zitten, maak je kans op een waardebon van €25 voor de Kringwinkel Midwest. 

Ga jij een hokje gaan wagen? 

Wedstrijdreglement: 

Reglement wedstrijd

Artikel 1: organisatie
Deze kleurwedstrijd is een organisatie van vzw Kringwinkel Midwest
Brugsesteenweg 44 8800 Roeselare

Artikel 2: Algemeen
De wedstrijd wordt uitsluitend beheerst door dit wedstrijdreglement. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement, alsook alle wedstrijdbeslissingen die door Kringwinkel Midwest worden genomen. Kringwinkel Midwest kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan dit reglement door melding op haar website www.kringwinkelmidwest.be.
Elk geschil dat niet door dit wedstrijdreglement geregeld wordt, zal door Kringwinkel Midwest behandeld en beslecht worden en de deelnemer kan dit in geen geval betwisten. Er zal geen briefwisseling of andere communicatie gevoerd worden omtrent de wedstrijd of dit reglement.

Artikel 3: deelname
Deelname aan de wedstrijd kan enkel via het formulier die in Kringwinkel Torhout afgehaald werd. De deelnemers dienen het ingevulde formulier terug te bezorgen in Kringwinkel Torhout. Deelname kan enkel met het invullen van de voornaam en telefoonnummer of e-mailadres.

Artikel 4: uitsluiting
Deelnemers die het wedstrijdreglement niet respecteren, kunnen zonder verwittiging of verklaring uitgesloten worden. Uitgesloten deelnemers komen niet in aanmerking voor een prijs.

Artikel 5: bepaling van de winnaar
De winnaar wordt willekeurig gekozen en persoonlijk gecontacteerd.

Artikel 6: prijs en bekendmaking
De winnaar krijgt een cadeaubon van €25 en kan deze na bekendmaking ophalen in Kringwinkel Torhout. De prijs wordt niet opgestuurd met de post. Indien de winnaar de prijs zelf niet kan ophalen, wordt er een andere winnaar gekozen. De prijs is niet inruilbaar tegen contanten of andere voordelen in natura.

Artikel 7: vrijwaring
Kringwinkel Midwest behoudt het recht de wedstrijdperiode te verkorten of te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen. Druk-, spel-, en zetfouten of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding

  1. Privacywetgeving

Artikel 1: algemeen kader
Deze informatie kadert in een nieuwe Europese Verordening die de privacy in de Europese lidstaten regelt: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Met deze verordening wil de Europese commissie de veiligheid van data bevorderen en persoonlijke informatie van Europese inwoners beschermen door de controle over persoonlijke data terug te geven aan het individu. De GDPR werd aangenomen in april 2016, trad in werking op 24 mei 2016 en is integraal toepasbaar vanaf 25 mei 2018.

Artikel 2: Gebruik van de persoonsgegevens
Als jij als winnaar gekozen wordt, krijg je een leuke prijs. In dat geval word je door ons persoonlijk verwittigd en kan je de prijs ophalen in Kringwinkel Torhout. Als deelnemer geef je Kringwinkel Midwest toestemming om de gegevens voornaam, e-mailadres en telefoonnummer te ontvangen (zie kader).

Artikel 3: gebruik van de persoonsgegevens
De Kringwinkel Midwest verklaart hierbij dat na het bekendmaken van de winnaar, alle persoonsgegevens vernietigd worden en bijgevolg op geen enkele manier,

noch analoog noch digitaal, bewaard zullen worden. De persoonsgegevens worden slechts bewaard van het moment van indienen van het wedstrijdformulier tot het moment de winnaar bekend gemaakt wordt. Daarna wordt alles vernietigd. De Kringwinkel Midwest verklaart ook dat de persoonsgegevens op geen enkele manier aan derden worden doorgegeven of openbaar gemaakt zullen worden.

Artikel 4: Procedure in geval van een privacy probleem
In geval van een privacy probleem neemt Kringwinkel Midwest meteen na vaststelling contact met u op en probeert ze het datalek zo snel mogelijk te dichten.

Artikel 5: welke rechten heeft u?
recht op informatie, recht op toegang en inzage, recht van verbetering en verwijdering, recht van verzet, recht om vergeten te worden, recht op portabiliteit.
Uitoefening van rechten: iedereen kan zijn rechten uitoefenen door Kringwinkel Midwest te contacteren per mail op info@dekringwinkelmidwest.be. Teneinde de vertrouwelijkheid van uw gegevens te vrijwaren, vragen wij uw identiteit te verifiëren bij het uitoefenen van uw rechten.

Artikel 6: Wenst u informatie of heeft u bezwaar?
Je hebt het recht om informatie te vragen over onze privacyverklaring of een bezwaar hieromtrent aan ons te melden. Hiervoor kan je contact opnemen via info@dekringwinkelmidwest.be. Indien je niet tevreden bent met hoe uw bezwaar behandeld werd, kan je een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Artikel 7: wijzigingen

Deze privacyverklaring is geldig met ingang van 25 mei 2018

Meer nieuws

De Kringwinkel Zoekt Vrijwilligers

Welkom bij de Kringwinkel Midwest, een vzw met een hart voor mens en milieu. We werken hard mee aan een duurzame wer...

Lees Meer